Algemene Voorwaarden

Geupdate: 05-07-2021 10:48

Inleiding

Dé Deventer Doet pas is een lokaal initiatief (Stichting de Deventer Doet Pas) en wordt gefaciliteerd door GROUPCARD B.V. te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51189321.
Wanneer de Consument gebruik maakt van de website www.dedeventerdoetpas.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die dé Deventer Doet pas stelt aan het gebruik van de site.

Definities:
– Organisator: Dé Deventer Doet pas; die een dienst voor het (online) aankopen van dé Deventer Doet pas (lokale (digitale) cadeaubon) exploiteert via www.dedeventerdoetpas.nl.
– Acceptanten: de contractuele wederpartijen (de Lokale Helden) van de Organisator die de Deventer Doet Pas accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal € 1000. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende dé Deventer Doet pas. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in Gemeente Deventer en omstreken) staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
– Dé Deventer Doet pas (DDDP) wordt digitaal uitgegeven door dé Deventer Doet pas, door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De houder van dé Deventer Doet pas heeft het recht het bedrag dat op dé Deventer Doet pas staat te besteden bij de daarvoor aangesloten Lokale Helden (Acceptanten), dan wel enkel te besteden bij de Lokale Held (Acceptant) waar dé Deventer Doet pas voor is gekocht.
– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via www.dedeventerdoetpas.nl dé Deventer Doet pas aankoopt.
– Houder: een Consument die houder is van dé Deventer Doet pas.
– Website: De website www.dedeventerdoetpas.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van dedeventerdoetpas.nl betreffende dé Deventer Doet pas en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en dé Deventer Doet pas betreffende dé Deventer Doet pas.
1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van dé Deventer Doet pas.
1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument dé Deventer Doet pas ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de website; www.dedeventerdoetpas.nl.
1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.
1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van dé Deventer Doet pas

2.1 Dé Deventer Doet pas is te verkrijgen via de website; www.dedeventerdoetpas.nl. Er zijn twee soorten Dé Deventer Doet pas te verkrijgen;
– De breed te besteden Deventer Doet Pas: De Consument koopt door middel van deze Deventer Doet Pas een in de toekomst te gebruiken tegoed bij een of meerdere Lokale Helden (Acceptant) naar keuze. Deze keuze zal de Consument zelf maken tijdens het lokaal winkelen of consumeren.  

– Dé Deventer Doet pas specifiek voor één Lokale Held: De Consument koopt door middel van deze specifieke dé Deventer Doet pas een in de toekomst te gebruiken tegoed bij één Lokale Held (Acceptant). Deze keuze voor de Lokale Held (Acceptant) zal de Consument maken tijdens het bestellen op www.dedeventerdoetpas.nl en is duidelijk zichtbaar op de digitale Deventer Doet pas. Deze Deventer Doet pas is na aankoop niet te gebruiken bij andere Lokale Helden (Acceptanten).
2.2 Dé Deventer Doet pas is in digitale vorm voorzien van een unieke code en kan verzilverd worden bij de aangesloten Lokale Helden (Acceptanten).

Dé Deventer Doet pas geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. Dé Deventer Doet pas kan in delen worden verzilverd bij de verschillende Lokale Helden (Acceptanten) en/of De Deventer Doet Pas is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van dé Deventer Doet pas is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en Deventer Doet Pas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.
2.4 Dé Deventer Doet pas is niet verhandelbaar. Dé Deventer Doet pas kan wel cadeau worden gegeven aan een ander. De Consument kan deze keuze duidelijk maken bij het bestellen op dedeventerdoetpas.nl

Artikel 3 – De Mantelzorgwaardering vanuit Gemeente Deventer

3.1 U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de Mantelzorgwaardering Deventer en garandeert de Mantelzorgwaardering via dé Deventer Doet pas niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
3.2 U garandeert dat U wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en U aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties.
3.3 U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger. Meer informatie over minderjarigen en de kortingen en acties, vindt u op de Website.
3.4 De Mantelzorgwaardering via dé Deventer Doet pas is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de op de Website omschreven doeleinden gebruikt worden.
3.5 De Mantelzorgwaardering via dé Deventer Doet pas is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van U zelf en uw gezinsleden worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de Mantelzorgwaardering van een ander, niet zijnde een gezinslid, te gebruiken of uw Mantelzorgwaardering aan een ander, niet zijnde een gezinslid, ter beschikking te stellen.
3.6 Het is niet toegestaan dé Deventer Doet pas te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van dé Deventer Doet pas, de gemeente en haar partners (nationale en lokale sponsors/bedrijven bij wie U voordeel geniet of korting kunt sparen) zijn we gerechtigd de Mantelzorgwaardering Deventer in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens U.
3.7 De Mantelzorgwaardering krijgt bij uitgifte een geldigheid die de officiële geldigheid van dé Deventer Doet pas overschrijft:

  • Tegoed van 2015, 2016, 2017 en 2018 geldig is tot 1 januari 2021
  • Tegoed van 2019 geldig is tot 1 januari 2022
  • Tegoed van 2020 geldig is tot 1 januari 2023
  • Tegoed van 2021 geldig is tot 1 januari 2024
  • Tegoed van 2022 geldig is tot 1 januari 2025
  • Tegoed van 2023 geldig is tot 1 januari 2026
  • Tegoed van 2024 geldig is tot 1 januari 2027

Artikel 4 – Geldigheid van Dé Deventer Doet pas

4.1 Dé Deventer Doet pas is vanaf de dag van aankoop twee jaar geldig. Na het verlopen van deze geldingstermijn is Dé Deventer Doet pas niet meer te verzilveren. Dé Deventer Doet pas  behoudt zich het recht om voor het verlopen van Dé Deventer Doet pas deze te blokkeren.

Artikel 5 – Prijzen en retour

5.1 De Consument is vrij om de waarde van Dé Deventer Doet pas te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op Dé Deventer Doet pas is ten alle tijden in euro’s. Het is aan de Lokale Held, de lokale ondernemer (Acceptant) om de bezitter van Dé Deventer Doet pas te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op Dé Deventer Doet pas is geen btw van toepassing.
5.2 Dé Deventer Doet pas kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op Dé Deventer Doet pas staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.
5.3 Dé Deventer Doet pas neemt geen Deventer Doet Passen retour.
5.4 Consument kan gebruikmaken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van Dé Deventer Doet pas kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour.
5.5 Indien na aankoop van Dé Deventer Doet pas de lokale ondernemer (Acceptant) failliet gaat waar Dé Deventer Doet pas specifiek voor is gekocht, dan komt de waarde van Dé Deventer Doet pas in het geheel te vervallen en heeft Consument geen recht op teruggave van dit geld.

Artikel 6 – Verlies

6.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met Dé Deventer Doet pas.
6.2 Dé Deventer Doet pas is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van Dé Deventer Doet pas waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Dé Deventer Doet pas is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor dé Deventer Doet pas onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.
7.2 Dé Deventer Doet pas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde dé Deventer Doet pas dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.
7.3 Dé Deventer Doet pas verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van dé Deventer Doet pas. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
7.4 Dé Deventer Doet pas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van dé Deventer Doet pas en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.
7.5 Dé Deventer Doet pas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Dé Deventer Doet pas.
7.6 Dé Deventer Doet pas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.
7.7 Dé Deventer Doet pas is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
7.8 Dé Deventer Doet pas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de Dé Deventer Doet pas alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Dé Deventer Doet pas.
7.9 Dé Deventer Doet pas is niet aansprakelijk voor faillissementen van Acceptanten. Indien er sprake is van een faillissement bij een Acceptant waar een door de Consument specifieke Dé Deventer Doet pas voor is gekocht, komt de waarde van Dé Deventer Doet pas te vervallen en heeft de Consument geen recht op teruggave van geld.

Artikel 8 – Fraude

8.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft Dé Deventer Doet pas het recht om naar eigen keuze, de koop van Dé Deventer Doet pas te ontbinden dan wel om de uitvoering van Dé Deventer Doet pas op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Dé Deventer Doet pas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 In het geval van overmacht heeft Dé Deventer Doet pas het recht om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Dé Deventer Doet pas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over Dé Deventer Doet pas kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Dé Deventer Doet pas. Dit kan via [email protected] of telefonisch via 088-538 70 70 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Copyright

12.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van dé Deventer Doet pas mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van dé Deventer Doet pas.

Artikel 13 – Slotbepaling

13.1 Dé Deventer Doet pas behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

Voeg je koptekst hier toe